Kái liân-kiat
Wikipedia bô pó-chèng i-ê lōe-iông chèng-khak bô-gō͘

Wikipedia sī lōe-iông khai-hòng ê chāi-soàⁿ ê pek-kho-choân-su, i sī iû kò-jîn hām thoân-thé chì-goān ha̍p-chok khai-hoat ê jîn-lūi tì-sek ê kiōng-iú chu-goân. Chit-ê kè-ōe ê thé-hē ún-chún só͘-ū-lâng thàu-kòe bāng-lō͘ liân-chiap lâi siu-kái i-ê lōe-iông, pēng bô it-tēng iû jīm-hô siong-koan léng-he̍k ê choan-ka hām choan-gia̍p jîn-oân sím-cha kòe, só͘-í Wikipedia mā bô-hoat-tō͘ pó-chèng kā lí thê-kiong oân-siān, chèng-khak, khó-khò ê sìn-sit.

Che pēng bô tāi-piáu kóng, lí tī Wikipedia lāi chhōe bô ū-kè-ta̍t kap chèng-khak ê sìn-sit, chí-sī chhiáⁿ chù-ì Wikipedia bô-hoat-tō͘ pó-chèng tī chia chhōe tio̍h ê sìn-sit ê ū-hāu-sèng. Jīm-hô te̍k-tēng bûn-chiuⁿ ê lōe-iông lóng ū khó-lêng tī chòe-kīn pī siu-kái, phò-hoāi ia̍h siong-koan léng-he̍k jīn-ti chōng-hóng bô-kāng ê lâng keng-piàn. chhiáⁿ chù-ì, toā-to-sò͘ ê kî-thaⁿ pek-kho-choân-su ia̍h chham-khó chok-phín mā ū bián-chek seng-bêng.

Bô chèng-sek ê tông-hâng phêng-sím

Tī goán siā-kûn lāi oa̍h-tāng ê pian-chi̍p-chiá ē sú-iōng Special:recentchanges kap Special:newpages ke-si lâi kàm-sī sin ê kap siu-kái ê lōe-iông. Put-kò, Wikipedia pēng bô phó͘-phiàn siū-tio̍h tông-hâng ê phêng-sím; sui-jiân tho̍k-chiá ē-tàng siu-kái chhò-gō͘ he̍k-chiá chham-ú hui-chèng-sek ê tông-hâng phêng-sím, tān-sī in pēng bô hoat-lu̍t gī-bū án-ne chò, só͘-í lín tī chia tit-tio̍h ê só͘-ū sìn-sit lóng bô tùi chiam-tùi te̍k-tēng bo̍k-te̍k ia̍h it-poaⁿ sú-iōng ê sek-iōng-sèng thê-kiong jīm-hô àm-sī ê pó-chèng. Tio̍h-sǹg sī í-keng iû tông-hâng phêng-sím thong-kòe ia̍h keng-kòe te̍k-sek bûn-chiuⁿ phêng-soán kòe-têng ê bûn-chiuⁿ, iu-goân khó-lêng tī lí liû-lám chêng chiah siu-kái kòe.

Nā-sī Wikipedia lāi ia̍h só͘ liân-chiap ê goā-pō͘ bāng-chām ê sìn-sit pēng bô chún-khak ia̍h sia̍p-ki̍p húi-pòng, chok-chiá, chham-ú-chiá, chàn-chō͘-chiá, koán-lí-oân ia̍h kî-thaⁿ jīm-hô hām Wikipedia iú-koan ê jîn-sū lóng bōe tùi che hū-chek-jīm.

没有合同;有限许可

请确认您了解到,您从这里所获得的信息都是自由、免费的,而且您没有与任何人有契约或合同关系,无论是本站的使用者、所有者、服务器提供商、任何维基百科参与者个人、管理员,还是其他任何与本计划及相关计划有直接或间接关系的个人或团体。在一个有限许可之下,您可以从本站复制任何内容,但这并不意味着维基百科或它的代理人、成员、组织者或其他用户对其承担任何契约性的或契约以外的责任。

知识共享 — 署名-相同方式共享 3.0 未本地化版本(CC-BY-SA)及GNU自由文档许可证(GFDL)之外,在你和维基百科之间没有协议与使用和修改这些信息有关联;维基百科上也没有任何人应对修改、编辑或移除你张贴在维基百科或其相关计划的任何信息负责。

商标

维基百科条目中使用或提及的任何商标(包括服务商标、集体商标),或是设计权以及提及的其他权利,都属于其对应所有者的财产。维基百科条目的原作者在此根据CC-BY-SA和GFDL许可方案使用这些商标,但这并不意味着您也可以为相同或类似目的使用。除非另有说明,否则维基百科或维基媒体基金会不会与任何此类权利的所有人存在关联,所以也无法授权您使用任何受到保护的内容。您在使用任何此类或类似无形财产时需要自担风险。

人格权

维基百科包含可确认身份的在世或最近过世的人的传记。在某些司法管辖区,有关人格权的法律限制生者或最近去世的人的图像的使用,并独立于这些图像的著作权状态。在使用这些类型的内容之前,请确保与你的使用意图相关的法律授予你使用该内容的权利。你对于确保不侵犯他人的人格权须全权负责。

司法管辖区和内容合法性

请注意将您在这里所找到的信息发布出去有可能会违反您所在国家或司法管辖区的法律。维基百科的数据库都是储存在位于美国的服务器中,因而任何内容都受到当地法律和美国联邦法律的保护。您所在国家或司法管辖区的法律有可能没有对相同种类的言论和发行进行保护。维基百科并不鼓励任何人触犯法律,因此如果您链接到此域名或使用、复制或转载本站包含的信息,维基百科无法为可能带来的违反此类法律的行为负责。

无专业意见

如果您需要具体的建议(例如在医学、法律和风险管理方面),请咨询一名注册或在该领域有能力的专业人士。

非常感谢您花时间阅读这个页面,请您尽情享受在维基百科的体验。