แก้ไขลิงก์
วิกิพีเดียไม่รับประกันความถูกต้อง

วิกิพีเดียเป็นสารานุกรมเนื้อหาเสรีที่เกิดจากการร่วมเขียนออนไลน์ นั่นคือ การรวมตัวโดยใจสมัครของปัจเจกบุคคลและกลุ่มทำงานเพื่อพัฒนาทรัพยากรความรู้ของมนุษย์ที่เป็นของส่วนรวม โครงสร้างของวิกิพีเดียเปิดให้ทุกคนที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเปลี่ยนแปลงเนื้อหาได้ โปรดทราบว่าไม่จำเป็นที่เนื้อหาใด ๆ ในวิกิพีเดียนี้จะได้รับการสอบทานจากนักวิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญพอจะนำเสนอสารสนเทศที่ครบถ้วน แม่นยำ หรือเชื่อถือได้แก่คุณ

ที่กล่าวมาข้างต้น มิใช่ว่าคุณไม่อาจพบสารสนเทศอันทรงคุณค่าและแม่นยำได้จากวิกิพีเดีย อย่างไรก็ดี วิกิพีเดียไม่อาจรับประกันความถูกต้องแม่นยำของสารสนเทศในเว็บไซต์นี้ได้ เพราะเนื้อหาในแต่ละบทความอาจเพิ่งถูกแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือทำลาย โดยบุคคลผู้มีความเห็นไม่สอดคล้องกับสถานะองค์ความรู้ปัจจุบันในสาขาที่เกี่ยวข้อง หมายเหตุว่า สารานุกรมอื่นและงานอ้างอิงส่วนใหญ่ยังมีข้อปฏิเสธความรับผิดชอบที่คล้ายกัน

ข้อมูลในวิกิพีเดียไม่มีการตรวจทาน

เรากำลังทำงานโดยอยู่ระหว่างการเลือกและเน้นบทความรุ่นที่น่าเชื่อถือ ผู้ใช้วิกิพีเดียได้ใช้เครื่องมือต่าง ๆ เช่น หน้าปรับปรุงล่าสุด และ หน้าใหม่ ในการสังเกตดูเนื้อหาใหม่และเนื้อหาที่มีการเปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ตาม ข้อมูลบนวิกิพีเดียไม่ได้รับการตรวจทานเป็นระเบียบเดียวกัน แม้ผู้อ่านจะสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดหรือมีส่วนร่วมในการตรวจทานเนื้อหาของบทความเป็นครั้งคราวได้ แต่ผู้อ่านไม่มีหน้าที่ตามกฎหมายที่ต้องปฏิบัติเช่นนั้น ฉะนั้น สารสนเทศทั้งหมดที่ปรากฏอยู่จึงไม่มีการรับรองความเหมาะสมโดยปริยายแก่ความมุ่งหมายหรือการใช้งานใด ๆ ทั้งสิ้น แม้กระทั่งบทความซึ่งผ่านการตรวจสอบอย่างไม่เป็นทางการหรือขบวนการบทความคัดสรรแล้วก็ยังอาจมีการแก้ไขอย่างไม่เหมาะสมภายหลังก่อนหน้าที่คุณมาอ่านก็เป็นได้

ผู้ประพันธ์ ผู้อุปถัมภ์ ผู้ดูแลระบบ หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับวิกิพีเดียไม่ว่าในทางใดทั้งสิ้น ไม่สามารถรับผิดชอบต่อสารสนเทศอันคลาดเคลื่อนหรือเป็นการหมิ่นประมาท หรือต่อการใช้สารสนเทศที่พบในหรือลิงก์มาจากหน้าเว็บเหล่านี้ของคุณ

ไม่มีการทำสัญญา เพียงแต่ผูกพันตามสัญญาอนุญาต

พึงให้แน่ใจว่า คุณเข้าใจว่า สารสนเทศที่วิกิพีเดียให้บริการนี้ได้รับการจัดหามาอย่างเสรี และไม่มีการทำความตกลงหรือสัญญาใด ๆ ระหว่างคุณกับเจ้าของหรือผู้ใช้ของเว็บไซต์นี้ เจ้าของเซิร์ฟเวอร์ที่จัดเก็บวิกิพีเดีย ผู้ประพันธ์วิกิพีเดียปัจเจกบุคคล ผู้บริหารระบบ ผู้ดูแลระบบของโครงการ หรือใครก็ตามที่เกี่ยวข้องทางหนึ่งทางใดกับโครงการนี้หรือโครงการพี่น้องที่ขึ้นอยู่กับข้อเรียกร้องของคุณต่อพวกเขาโดยตรง คุณได้รับสัญญาอนุญาตที่จำกัดในการคัดลอกทุกอย่างในเว็บไซต์นี้ สัญญาอนุญาตนั้นมิได้สร้างหรือระบุความรับผิดตามสัญญาหรือนอกเหนือสัญญาในส่วนของวิกิพีเดีย หรือตัวแทน สมาชิก ผู้จัดทำหรือผู้ใช้อื่นของวิกิพีเดีย

ไม่มีการทำความตกลงหรือความเข้าใจระหว่างตัวคุณกับวิกิพีเดียต่อการใช้หรือการแก้ไขเพิ่มเติมสารสนเทศนี้ของคุณนอกเหนือไปจากสัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ CC-BY-SA 3.0 และสัญญาอนุญาตเอกสารเสรีของกนู (GFDL 1.3) ไม่มีผู้ใดที่เกี่ยวข้องกับวิกิพีเดียต้องรับผิดชอบหากมีผู้ใดเปลี่ยนแปลง แก้ไข แก้ไขเพิ่มเติม หรือนำออกซึ่งสารสนเทศใด ๆ ที่คุณอาจโพสต์บนวิกิพีเดียหรือโครงการที่เกี่ยวข้อง

เครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายร่วม และสิทธิในการออกแบบและสิทธิที่คล้ายกันใด ๆ ซึ่งมีการพาดพิง ใช้ หรืออ้างอิงในบทความของสารานุกรมวิกิพีเดียเป็นทรัพย์สินของเจ้าของเครื่องหมายและสิทธินั้น ๆ การใช้เครื่องหมายและสิทธิในวิกิพีเดียมิได้หมายความว่า คุณสามารถใช้เครื่องหมายและสิทธิเพื่อความมุ่งหมายอื่นนอกเหนือไปจากการใช้เชิงสารสนเทศดังเช่นผู้ประพันธ์ต้นฉบับของบทความวิกิพีเดียเหล่านี้ภายใต้แผนสัญญาอนุญาต CC-BY-SA และ GFDL เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น เว็บไซต์วิกิพีเดียและวิกิมีเดียมิได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากหรือสังกัดกับผู้ถือครองสิทธิดังกล่าว ฉะนั้น วิกิพีเดียไม่อาจให้สิทธิใด ๆ ที่จะใช้ทรัพย์สินที่ได้รับการคุ้มครองได้ การใช้ทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่างดังกล่าวหรือที่คล้ายกันเป็นความเสี่ยงของคุณเอง

สิทธิส่วนบุคคล

วิกิพีเดียมีวัตถุซึ่งแสดงบุคคลที่พิสูจน์รูปพรรณได้ที่ยังมีชีวิตอยู่หรือเพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อไม่นานมานี้ การใช้ภาพของปัจเจกบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่หรือเพิ่งเสียชีวิตนั้น ถูกจำกัดโดยกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิส่วนบุคคลในบางเขตอำนาจศาล เป็นเอกเทศจากสถานะลิขสิทธิ์ ก่อนใช้เนื้อหาประเภทนี้ โปรดศึกษาให้แน่ใจว่า คุณมีสิทธิที่จะใช้วัตถุนั้นภายใต้กฎหมายซึ่งบังคับใช้ในพฤติการณ์การใช้ที่คุณเจตนา คุณรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวหากคุณละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น

เขตอำนาจศาลและความถูกต้องของข้อมูลตามกฎหมาย

การเผยแพร่สารสนเทศในวิกิพีเดียอาจละเมิดกฎหมายของประเทศหรือเขตอำนาจศาลที่คุณกำลังชมสารสนเทศนี้อยู่ ฐานข้อมูลวิกิพีเดียถูกเก็บรักษาบนเซิร์ฟเวอร์ในรัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา และคงไว้ตามความคุ้มครองที่กฎหมายท้องถิ่นและของสหรัฐให้ วิกิพีเดียไม่สนับสนุนการละเมิดกฎหมายใด ๆ และไม่สามารถรับผิดชอบต่อการละเมิดกฎหมายเช่นนั้นได้ในกรณีใด ๆ หากคุณลิงก์มายังโดเมนนี้ หรือใช้ ทำซ้ำหรือเผยแพร่ซ้ำซึ่งสารสนเทศซึ่งมีอยู่ในวิกิพีเดีย

ไม่มีการแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ

หากคุณกำลังมองหาคำแนะนำ (เช่น ทางการแพทย์ กฎหมาย การเงิน หรือการจัดการความเสี่ยง) โปรดมองหาผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีความรู้หรือใบอนุญาตในท้องที่ของคุณ